BIZIŇ SURATHANAMYZ

Täzelikler

 • “Türkmenistan dünýäde parahatçylygy dörediji döwlet hökmünde tanalýar” atly muzeýlerara geçirilen wideoaragatnaşyk ylmy-usuly maslahatdan pursatlar.

   

  Dowamy
 • Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň tabşyrygy esasynda şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli Balkan welaýat häkimliginiň, Parahatçylyk gaznasynyň welaýat bölümi we welaýat muzeýiniň gurnan sergilerinden pursatlar.

   

  Dowamy
 • Hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryndan ugur alyp Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň Balkan welaýat Geňeşi , welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi şeýle-de welaýatymyzyň hukuk goraýjy edaralary we dini guramalary bilen bilelikde wagyz-nesihat duşuşygyny gurnady.

   

  Dowamy
 • Balkan welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi Balkanabat şäherindäki 16496 harby bölüminiň çagyryş boýunça harby gullukçylary bilen bilelikde geçiren “Medeniýet –ruhy kämilligiň gözbaşy” atly duşuşykdan we muzeýiň bölümlerine gezelençlerden pursatlar.

   

  Dowamy
 • Balkan welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi we welaýat ý Ýörüte sungat mekdebi bilelikde Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli “Magtymguly ömrüň asyrlara uzaýar, medeniýet günleriň şygryň bezeýär” ady bilen aýdym sazly baýramçylyk dabarasyny gurnady.

   

  Dowamy
 • Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli, Balkan welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi bilen Balkanabat şäher kitaphanasynyň bilelikde geçiren, “Milli medeniýetimiz- altyn hazynamyz” atly döredijilik duşuşygy.

   

  Dowamy
 • Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasynyň Balkan welaýat bölümi we welaýat muzeýi bilelikde Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni we 300 ýyllygyna bagyşlap “Söz ussady Pyragy-halkyň öçmez çyragy” ady bilen geçiren döredijilik duşuşygyndan pursatlar.

   

  Dowamy
 • Türkmen halkynyň mähriban käbesi Ogulabat ejäniň on barmagyndan sünnälenip ,keşdeläp bejeren kürtesiniň we dokan gülli jorabynyň Türkmenistanyň milli medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýine sowgat bermegi mynasybetli Balkan welaýat zenanlar guramasy, welavat Parahatcylyk gaznasy şeýle-de taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi “Mähir siňen sungatym ” ady bilen zenanlaryň arasynda döredijilik duşuşygyny geçirdi.

   

  Dowamy
 • Balkan welaýat Kärdeşler arkalaşyklarynyň,welaýat parahatçylyk gaznasynyň we welaýat muzeýiniň bilelikde Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy hem-de Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň gününe bagylap “Türkmen ruhunyň synmaz sütüni” atly gurnan dabaraly maslahatyndan pursatlar.

   

  Dowamy
 • “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda beýik ýeňişiň 76 ýyllygyna bagyşlap “Kalbymyzda ýaşaýar dolanmadyk gerçekler” ady bilen Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasynyň Balkan welaýat bölüminiň, welaýat muzeýiniň,welaýat gümrükhanasynyň, welaýat polisiýa müdirliginiň, welaýat sport we ýaşlar syýasatynyň baş müdirliginiň bilelikde gurnan baýramçylyk dabarasyndan pursatlar.

   

  Dowamy
 • Milli Bahar baýramy mynasybetli welaýat derejesinde geçirilen baýrançylyk çäresinden we muzeý gymmatlyklaryndan gurnalan göçme sergilerden pursatlar.

   

  Dowamy
 • Türkmenistanyň suratkeşler bileşiginiň Balkan welaýat birleşmesi we welaýat muzeýi milli bahar baýramyna bagyşlap “Berkarar watanymyň nurlu Nowruzy ” at bilen suratkeşleriň türkmen tebigatyny wasp edýän eserlerinden täze sergi gurnady.

   

  Dowamy
 • Milli Bahar baýramy mynasybetli Balkan welaýat Kärdeşler arkalaşyklarynyň, Parahatcylyk gaznasynyň we welaýat muzeýiniň “Parahatlyk nurun saçyp- nowruz geldi ülkäme” at bilen geçiren baýramçylyk dabarasyndan pursatlar.

   

  Dowamy
 • Türkmen medeniýetini we sungatyny ösdürmek hem-de ösüp gelýän ýaş nesillerimize ýetirmek maksady bilen Balkan welaýat Medeniýet müdirligi we welaýat muzeýi bilelikde “Elimiň hünäri-döwrümiň waspy”ady bilen gurnan halk ussalarynyň işleriniň sergisinden we söhbetdeşlik teleýazgysyndan pursatlar.

   

  Dowamy
 • Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasynyň Balkan welaýat bölümi, welaýat medeniýet müdirligi we welaýat muzeýi bilelikde “ Keçe güllär ellerim” ady bilen türkmen keçesiniň taýýarlanyşy hakynda zenanlar bilen gurnan söhbetdeşlik teleýazgysyndan pursatlar.

   

  Dowamy
 • Hormatly Prezidentimiziň milli mirasymyzy ösdürmek barada beren tabşyryklaryndan ugur alyp Balkan welaýat Kärdeşler arkalaşyklary, welaýat Medeniýet müdirligi we welaýat muzeýi bilelikde “ Keşde çeker ellerim” ady bilen keşdeçi zenanlaryň arasynda bäsleşik geçirdi.

   

  Dowamy
 • Gadymy türkmen dokmaçylyk sungatyny ösdürmek we nesilden-nesilegeçirmek maksady bilen, Balkan welaýat zenanlar guramasy, Balkan welaýat Medeniýet müdirligi we welaýat muzeýi dokmaçy zenanlar bilen türkmen palasynyň we palas önümleriniň taýýarlanyşy barada “Miras” teleýaýlymynyň döredijilik topary bilen ýazgy edilen söhbetdeşliginden pursatlar.

   

  Dowamy
 • Balkan welaýat Medeniýet müdirligi we welaýat muzeýi bilelikde “TÜRKMENIŇ SAZY-KALBYMYŇ OWAZY” ady bilen saz gurallaryny ýasaýan ussalaryň edýän işleri barada söhbetdeşlik we saz gurallarynyň sergisi gurnady.

   

  Dowamy
 • Balkan welaýat zenanlar guramasy, Balkan welaýat Medeniýet müdirligi we welaýat muzeýi halyçy zenanlar bilen “Çitimlerden dörän gözellik ” ady bilen türkmen halysynyň we haly önümleriniň taýýarlanyşy barada söhbetdeşlik teleýazgysyndan pursatlar.

   

  Dowamy
 • Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesi we welaýat muzeýi bilelikde "Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany" şygary bilen "Parahatlyk ösüşleriň ak ýoly" ady bilen geçiren baýramçylyk dabarasy.

   

  Dowamy
 • Balkan welaýat zenanlar guramasy, Balkan welaýat medeniýet müdirligi we welaýat muzeýi bilelikde "Mirasymyz eneler, nesillere görelde" ady bilen gurama tikmek bilen meşgullanýan zenanlar bilen gurnan söhbetdeşlik teleýazgysyndan pursatlar.

   

  Dowamy

Biz barada


Muzeýler halkyň taryhyny , gadymy medeniýetini, däp - dessurlaryny özünde jemleýän ruhy we milli hazynadyr. Hiç bir jemgyýeti, döwleti şeýle ...

Dowamy

Bildirişler


___________

Dowamy